Jaarverslag 2018

J A A R V E R S L A G 2018
Oldtimer Club “Nuenen Classics“

De club:
Oldtimer Club Nuenen Classics (OCNC) is een oldtimerclub.

 De doelstelling:

Doel van de club is:

  • Het in standhouden van het mobiele erfgoed
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring
  • Het door-de week rijden van toertochten

Momenteel zijn er een 23-tal actieve leden.

De leden:

Lid kunnen worden:

  • Zij die 50+ zijn
  • Zij die lid zijn van de PVGE
  • Zij die een oldtimer bezitten van 40 jaar of ouder.

De ledenwerving:

Besloten is te stoppen met een poging tot ledenwerving binnen de PVGE in de regio Eindhoven. De medewerking hierin van de benaderde afdelingen was zeer bedroevend. Wel is besloten door te gaan met ledenwerving in eigen kringen (familie, vrienden, kennissen, oldtimer eigenaren aanspreken etc.) en dat heeft tot nu toe 3 nieuwe leden opgeleverd.

Het in standhouden van het mobiele erfgoed:

De club heeft geen faciliteiten om aan de voertuigen te sleutelen. Dit gebeurt door de leden individueel voor zover zij over de kennis en de vaardigheid beschikken.

Het uitwisselen van kennis en ervaring:

Maandelijks en wel op de 1e maandag van de maand wordt een bijeenkomst gehouden in het Kwetternest in Nuenen. De bijeenkomst is een combinatie van een bijeenkomst, waarin clubaangelegenheden worden besproken, technische kennis en ervaring wordt uitgewisseld en een gezellig samenzijn. Voor onderwerpen waar de eigen kennis te kort schiet worden sprekers uitgenodigd die dieper op de onderwerpen kunnen ingaan. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt elk lid een agenda. De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst worden besproken, worden vastgelegd in een verslag. Elk lid kan onderwerpen op de agenda laten plaatsen.

In de zomermaanden houdt de club zich voornamelijk bezig met het organiseren en rijden van ritten. In de wintermaanden worden thema-avonden georganiseerd en wordt het nieuwe seizoen voorbereid.

In 2018 hebben 10 bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn uiteenlopende thema’s besproken rond het bezit van en rijden met een oldtimer.

 Het door-de-week rijden van toertochten

In de maanden april tot en met oktober wordt, elke 2e donderdag van de maand, een rit georganiseerd. Deze ritten worden uitgezet door het bestuur en door de leden. De ritten zijn maximaal 100 km. lang. Ze worden gereden in de regio en in het grensgebied met België en Duitsland. Het staat ieder lid vrij om, buiten de reguliere ritten, een eigen rit te organiseren.

In 2018 hebben 7 ritten plaatsgevonden. De gemiddelde deelname aan de ritten was een 8-tal voertuigen (16 personen). Gezien het goede weer heeft er in november nog een extra rit plaatsgevonden. Daarnaast gaan we bekijken of er belangstelling is voor een meerdaagse tocht.

 De regels:

De regelgeving ligt vast in het huishoudelijk regelement en in enkele specifieke regels zoals b.v. regels rond het organiseren van een rit. Deze worden gepubliceerd op de website.

De website:

In 2018 zijn grote stappen voorwaarts gemaakt bij het realiseren van de website. Met behulp van een externe specialist hebben we nu een website die voldoet aan onze wensen en waar we alle informatie op kwijt kunnen die we willen delen met de leden en met de buitenwereld. Privacygevoelige informatie is beschermd met een wachtwoord en uitsluitend toegankelijk voor leden.

De financiën:

De penningmeester maakt gebruik van de rekening van PVGE Nuenen. Uitsluitend de penningmeester is gemachtigd tot het doen van uitgaven. Zijn handelingen worden gecontroleerd door een kascommissie.

De aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van het bestuur is geregeld binnen de collectieve afspraken van de PVGE met o.a. de gemeente Nuenen. Elk individueel lid is verantwoordelijk voor het regelen van zijn/haar eigen aansprakelijkheid.

 De communicatie:

De mondelinge communicatie vindt plaats via de bijeenkomsten op maandag en in de pauzes tijdens de ritten. De schriftelijke communicatie gaat via e-mail en via de website. Verder worden verslagen, fotoreportages en overige informatie op de website geplaatst.

Een maal per jaar, in januari, maakt de club een jaarverslag van haar activiteiten en rapporteert zij haar financiële handelen aan het bestuur van PVGE Nuenen.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit 3 personen:

  • Voorzitter: Jan Kop
  • Secretaris/penningmeester: Hans van Beekum
  • Ritten en activiteiten: Wim van Hoogstraten

Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de club.

DJK, januari 2019